Friday, July 19, 2013

Změny celoživotních profilů zaměstnanosti českých žen v mezinárodním srovnání

Výsledky výzkumu Kláry Kalíškové a Daniela Münicha publikované v článku Změny celoživotních profilů zaměstnanosti českých žen v mezinárodním srovnání
 
Shrnutí: V článku srovnáváme trendy v ekonomickém zapojení lidských zdrojů v České republice (ČR) a nabízíme unikátní mezinárodní srovnání s Francií, Velkou Británií a USA.  Odhalujeme málo známé dlouhodobější trendy a indicie skrytých rezerv lidského kapitálu v ČR, které se nacházejí především v oblasti zaměstnanosti žen.
K lepší identifikaci těchto rezerv zkoumáme jaké změny v zaměstnanosti jednotlivých věkových kategorií se udály za posledních 15 let, jak vypadá celoživotní profil zaměstnanost českých žen v mezinárodním srovnání, jaké hlavní faktory ovlivňují zaměstnanost českých žen. Na základě našich zjištění odhadujeme fiskální náklady snížené zaměstnanosti českých žen v období mateřství. 

Míra zaměstnanosti českých žen vykazuje propad v období typickém pro mateřství a rodičovství, které u srovnávaných zemí nenacházíme. V posledních 15 letech překvapivě docházelo k dalšímu snižování zaměstnanosti žen s dětmi. Naopak míra zaměstnanosti žen starších 40 let výrazně převyšuje zaměstnanost v ostatních zemích a blíží se dokonce míře zaměstnanosti mužů. Záhy však zaměstnanost žen opět prudce klesá kolem věku, ve kterém mají ženy nárok na odchod do důchodu.

Vysoká nabídka práce žen bez malých dětí dokládá jejich vysoký zájem o účast na trhu práce a schopnosti na trhu úspěšně participovat. Propad v zaměstnanosti žen v období mateřství je dán spíše nedostatečnou nabídkou dostupné a kvalitní předškolní péče o děti a nedostatečnou nabídkou částečných úvazků.

Lepší možnosti skloubení péče o menší děti a pracovní kariéry žen by mělo nezanedbatelné okamžité dopady na příjmy státního rozpočtu. V dlouhodobějším horizontu také může zvýšit ochotu žen děti mít a také snížit velmi vysoké mzdové rozdíly mezi muži a ženami.

Demografie, 2012, 54(3), 301-315 (PDF on-line)  
 
Abstract: Using comparative international data we document unique long term trends and specific position of Czech women on the labor market. In particular, Czech women experience extended participation in education, than a signicant withdraw from the labor force for a considerable period of time during the period of parentship, and they leave the labor market abruptly at relatively young ages around legal retirement age. We estimate the costs connected to withdrawals from the labor market during parentship, and argue that the withdraw is likely to be caused by the lack of child care facilities and part-time jobs in the Czech Republic.

Summary: We compare trends in the supply of labor and labor force participation in the Czech Republic. We present a unique international comparison of the Czech Republic with France, Great Britain, and the U.S. We highlight long term trends in employment patterns and hidden reserves of human capital in the Czech Republic. We identify very specific position of Czech women on the labor market. 
 
Czech women experience a signicant withdraw from the labor force in the period typical for motherhood, which cannot be found in any of the comparison countries. In the last 15 years, the employment rate of Czech women with small children has been declining further. On the contrary,  the employment of Czech women between 40 and 55 years of age is much higher than in the comparison countries and it is very close to male employment rate. However, a sudden drop in labor force participation of Czech women is observed at the edge of the legal pension age. 
 
High participation rates of Czech women without small children document their interest in labor market participation and their ability to successfuly participate too. Therefore, the huge withdraw from employment connected to childbearing seems to be caused by the insufficient supply of accessible child care facilities and part-time jobs. Improvements in access to a child care and supply of part-time jobs would have significant positive impact on state budget revenues from taxes and social security contributions. In the long run, it could also increase steadily low fertility rate of Czech women and decrease large gender pay gap.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.