Monday, October 20, 2014

Rozdíly v matematické a čtenářské gramotnosti chlapců a dívek a raná selekce: trendy v obou zemích po rozdělení Československa

Výsledky výzkumu Miroslavy Federičové a Daniela Münicha publikované v článku Rozdíly v matematické a čtenářské gramotnosti chlapců a dívek a raná selekce: trendy v obou zemích po rozdělení Československa
Shrnutí: S využitím mezinárodních šetření TIMSS, PIRLS a PISA mapujeme trendy vývoje genderových rozdílů ve čtenářské a matematické gramotnosti žáků v České a Slovenské republice v posledních více než deseti letech.
Sledujeme vývoj jak průřezově na úrovni 4. a 8. až 9. ročníků, tak podle prostupu žákovských kohort vzdělávacím systémem. Ukazujeme, že za poslední dekádu se genderové rozdíly v gramotnosti na úrovni 4. ročníku příliš nezměnily: mírně narostl náskok chlapců v matematické gramotnosti a mírně poklesl náskok dívek ve čtenářské gramotnosti. Naopak v 8. a 9. ročníku došlo ke změnám výrazným: náskok chlapců v matematické gramotnosti výrazně poklesl a již dříve vysoký náskok dívek ve čtenářské gramotnosti se ještě zvýšil. Dále osvětlujeme, jak s formováním genderové mezery interaguje raná selekce žáků do výběrových víceletých gymnázií, při které hrají významnou roli i gramotnostní rozdíly. Ukazujeme, že v systémech s ranou selekcí hraje významnější roli gramotnost čtenářská, protože výrazněji než matematická determinuje přechod žáka na výběrovou školu. Na druhém stupni základních škol se zaostávání chlapců ve čtenářské gramotnosti za dívkami prohlubuje výrazněji než na víceletých gymnáziích. O identifikaci samotných příčin gramotnostních rozdílů však neusilujeme, protože pro to dosud nejsou k dispozici potřebná data.

Orbis Scholae, 2014, 8(1), 27-45 (PDF on-line)  Gender Gap in Mathematical and Reading Literacy and Early Tracking: Trends in Both Countries after the Dissolution of Czechoslovakia
 

Abstract:  Using international surveys TIMSS, PIRLS, and PISA, we explore the trends in gender gaps in reading and mathematical literacy in the Czech and Slovak Republic during more than last decade. We explore the trends in the cross-sectional dimension at the 4th, and 8th to 9th grades and also at the cohort dimension as pupils’ cohorts passed through the educational system. We show that the gender gaps in literacy in the 4th grade have not changed much during last decade: boys have slightly improved their lead in mathematics and girls have slightly lost their lead in reading literacy. On the contrary, significant changes have occurred in the 8th and 9th grades: the lead of boys in mathematics has decreased considerably and high lead of girls in reading literacy has deepened. Further, we explore and clarify how the formation of the gender gap interacts with the early tracking of pupils to selective academic schools, in which the differences in literacy play an important role. We show that in early tracking systems, reading literacy is more important than literacy in mathematics due to the test based system of admission. In the mainstream lower secondary schools, boys are lagging behind girls in reading literacy much more than they are in selective academic schools. We do not aspire to identify the various possible causes of gender skills gap due to lack of data.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.