Wednesday, October 19, 2016

Nová zásadní monografie projektu: Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti od Jany Strakové

Publikace (ke stažení zde) Jany Strakové Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání: Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti přináší informace o historickém vývoji mezinárodních výzkumů, jejich metodologii a zpracování získaných dat. Zároveň hledá odpovědi na otázky, do jaké míry je kritika výzkumů oprávněná, co užitečného výzkumy přinesly a kde mohou potenciálně škodit, v čem je možno se z nich poučit a kde je naopak třeba se mít na pozoru.V roce 2015 uplynulo 20 let od okamžiku, kdy byly v českých školách poprvé administrovány testy a dotazníky výzkumu TIMSS. Od té doby již u nás mezinárodní výzkumy zdomácněly. Jejich výsledky se stávají standardní součástí výročních zpráv MŠMT, jsou používány jako argumenty ve strategických dokumentech, data jsou čím dál tím častěji zpracovávána výzkumníky bádajícími v oblasti společenských věd. Některé koncepty našly uplatnění i ve školách a uvolněné úlohy čím dál tím častěji vstupují do vzdělávání učitelů i do školních tříd. 

Jsou realizovány návazné výzkumy sloužící k tomu, aby byly informace, které výzkumy poskytují, lépe zhodnoceny. Bohaté datové zdroje z mezinárodních výzkumů jsou však využity pouze částečně. Zároveň se objevují pochybnosti o užitečnosti těchto výzkumů a o validitě poznatků, které produkují, i o účelnosti využití nemalých finančních prostředků na jejich realizaci. Tato publikace přináší informace o historickém vývoji mezinárodních výzkumů, jejich metodologii a zpracování získaných dat. Zároveň hledá odpovědi na otázky, do jaké míry je kritika výzkumů oprávněná, co užitečného výzkumy přinesly a kde mohou potenciálně škodit, v čem je možno se z nich poučit a kde je naopak třeba se mít na pozoru. Jejím hlavním cílem je však přispět ke zvýšení užitečnosti implementace mezinárodních výzkumů výsledků vzdělávání v České republice.

Autorka Jana Straková vychází z přesvědčení, že lepšího využití zdrojů, které mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání nabízejí, nelze docílit bez komplexního a důkladného poučení o jejich historii, deklarovaných cílech, metodologických aspektech, vývoji i o kritice, které čelí. Výzkumník, který pracuje s daty z těchto výzkumů, musí rozumět jejich povaze a metodám, které je možno použít k jejich zpracování, a zároveň si musí být vědom omezení, která jsou dána metodami jejich sběru. Detailní poučení potřebuje i odborník, který interpretuje zveřejněné výsledky v kontextu českého vzdělávacího systému, i ten, kdo hledá v mezinárodních výzkumech inspiraci pro národní šetření a analýzy, nebo pro svůj další profesní rozvoj.

Mnoho informací o mezinárodních výzkumech výsledků vzdělávání již bylo v ČR publikováno.
Dosud však zde nevyšla monografie, která by pojednávala o mezinárodních výzkumech výsledků vzdělávání komplexně a zabývala se všemi výše uvedenými aspekty. Naše publikace si klade za cíl tuto mezeru zaplnit. Detailní informace o cílech výzkumů a jejich metodologii jsou uvedeny na začátku publikace, neboť bez těchto informací nelze plně docenit obrovský vývoj, který mezinárodní výzkumy v uplynulých 20 letech prodělaly a kterému se podrobně věnuje druhá polovina publikace. Bez poučení o metodologických aspektech výzkumů je také obtížné plně porozumět kritice, které výzkumy čelí, a vytvořit si na ni vlastní fundovaný názor. Text se zaměřuje na čtyři aspekty mezinárodních výzkumů: na jejich obsah – tedy na testované oblasti, na metodologii jejich provedení, na zpracování dat a na využití výsledků. Zároveň věnuje velký prostor zasazení mezinárodních výzkumů do širšího kontextu pedagogického výzkumu a pojednává o diskusi, která výzkumy provází u nás i v zahraničí.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.